دوره های آموزشی پاک تا پول

ملاقات با خدا
بهترین سال زندگی من
نیمه ی تاریک وجود و ترمزهای ذهنی
قطع لینک با انرژیهای منفی و بازکردن چاکراهها
پرواز با سرعت ۲ ماخ ( کارگاه ۲ )
مشاهده و خرید دوره
7,770,000 تومان 4,000,000 تومان 4,000,000 تومان
جذب پول و ثروت
دوره پاکسازی تا پولسازی
مشاهده و خرید دوره
1,800,000 تومان 900,000 تومان 900,000 تومان