پاک کردن

دوره پاکسازی تا پولسازی ( کارگاه 1 )

.

فهرست جلسات :

جلسه 1: آشنایی بااولین قسمت ازپنج پایه مفاهیم موفقیت، بعنوان ازکی داری یادمیگیری..

جلسه 2: آشنایی بادومین قسمت ازپنج پایه مفاهیم موفقیت باعنوان میزان آموزش پذیری شماچقدراست..

جلسه 3: آشنایی باسومین قسمت ازپنج پایه مفاهیم موفقیت باعنوان بالانس ترازوی موفقیت..

جلسه 4: آشنایی باچهارمین وآخرین قسمت ازپنج پایه مفاهیم موفقیت باعنوان چهارمرحله یادگیری واستادشدن درمفاهیم پایه ایی..

جلسه 5: آشنایی بانحوه ی شکل گیری باورها وقانون جذب..

جلسه 6: چطوربه سادگی ودرسریعترین زمان ممکن به خواسته هایمان برسیم قسمت اول..

جلسه 7: چطوربه سادگی وسریعترین زمان ممکن به خواسته هایمان برسیم قسمت دوم..

جلسه 8: پاکسازی درون ازعوامل منفی وانرژی خوارورویدادمعجزه 10ثانیه، آزادشوازبندخویش زنجیرراباورنکن..

جلسه 9 : ازبین بردن محدودیت های ذهنی وخلق یک زندگی ایده آل..

جلسه 10 : رازکیمیاگری اززبان حضرت حافظ، خنده درمان هردردبی دواست هرکه می خنددثناگوی خداست..

جلسه 11: جادوی معجزه آسای خنده وتکنیک سحرآمیزدوست داشتن خود..

جلسه 12: چطورآگاهانه وهمراه باسماجت وپشتکارشیرخفته درون راپیداکنیم..

جلسه 13:تنهادیوانگانندکه می توانند خلق کنند..

جلسه 14:اهمیت مدیریت صحیح انرژی برای خلق سریعترخواسته ها..

جلسه 15: کلید ورودبه سرزمین خوشبختی بابخشش خودودیگران..

جلسه 16:سفربه دنیای شگفت انگیز درون ومعجزه شکرگزاری..

جلسه 17:چگونه بارام کردن اسب وحشی ذهن افسارزندگیمان را بدست بگیریم.

جلسه 18:آشنایی بامهم ترین وقویترین قانون جهان هستی، فرکانس، ارتعاش وانرژی، علت فقرکمبودنعمت های الهی نیست بلکه وفورباورهای فقیرانه است.

جلسه 19:به دنیای فراوانی خوش آمدید..

جلسه 20:راهکارکسب ثروت درعصرجدیدعصرارتباطات واطلاعات.