نیمه ی تاریک وجود و ترمزهای ذهنی

.

نیمه ی تاریک وجود

همه ی ما انسانها از تواناییهای نامحدودی برخورداریم و قادر به انجام هر کاری میباشیم اما بواسطه ی عوامل منفی یا همان سیاهی هایی که از کودکی در ما به تدریج ایجاد میشود رفته رفته از حال خوش دوران کودکیمان فاصله گرفته و دچار محدودیتهای ذهنی میشویم که با خود فقر کمبود ترس نگرانی بیماری و … را بهمراه میاورد.

برای دست یابی مجدد به قدرت نامحدود خود و برگشت به دوران کودکی (فعال شدن کودک درون ) باید نیمه ی تاریک وجود خود را شناخته ، آن را بپذیریم و از آن برای برگشت به ذات الهی خود و طی کردن پله های ترقی استفاده کنیم که در این فایل صوتی با این مفهوم آشنا میشوید .

ترمزهای ذهنی

مغر انسان تنها زمانی انرژی لازم برای انجام کاری را آزاد میکند که دلیل قانع کننده ای برای انجام آن داشته باشد اگر خیلی از کارها انجام نمی شود دلیل بر این نیست که ما توانایی انجام آنها را نداریم بلکه دلیش اینست که مغز هنوز توجیه نشده و به عبارتی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.در این فایل صوتی بی نظیر با ارائه ی چند مثال ساده کاملا با این مکانیزم قدرتمند مغز آشنا شده و انجام هر کاری برای شما ممکن میگردد